...
...
...
...
...
...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด >>> ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ <<<

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล-ลูกจ้างประจำ <<<

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ขรก. <<<

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล-ลูกจ้างประจำ-และพนักงานจ้าง


 

เอกสารดาวน์โหลด >>> ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน-ฉบับ2

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> ประกาศหลักเกณฑ์ของกทจเชียงใหม่ (1) หลักเกณฑ์การย้าย (2) หลักเกณฑ์วินัยฯ (3) หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ (4) หลักเกณฑ์กี่ยวกับการอุทธณ์้องเรียนร้องทุกข์ (5) หลักเกณฑ์กำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน(6)หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงิเดือนพนักงานเทศบาล (7) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีประเมินผลงาน

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>>  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบับที่-6


 

เอกสารดาวน์โหลด >>> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯฉบับที่-2-พ.ศ.-2562


 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562 (3)

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่-3-พ.ศ.-2562 (1)

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและสอบคัดเลือกฉบับที่3

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>>ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

 

เอกสารดาวน์โหลด >>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2562 (1)