...
...
...
...
...
...

กองคลัง

นายกวินวิโรจน์ เดชายะรินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                           
                                                    (ว่าง)                                 น.ส.พิมพ์ปวีณ์ เบญจวรรณ์                               (ว่าง)
                                      นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                  นักวิชาการคลังชำนาญการ            นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
                                                            
                                                   (ว่าง)                                    น.ส.ปุณยาพร ใจเงี๊ยวคำ                    น.ส.พิตติภรณ์ บุญมาแก้ว
                                 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

                                                               
      นางเกศริน  ปินตาอินทร์    น.ส.ศุจีนันทน์  บุญธรรม   น.ส.กัญญารัตน์ จันตาบุญ  นายมงคล  แก้วกูนา           น.ส.ภาณุมาส  สินธุ
        ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป                   คนงานทั่วไป