...
...
...
...
...
...

หน่วยตรวจสอบภายใน

จ.อ. ศุภกิจ ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ
 

 นายจตจุพล ฉัตรเงิน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ