รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

จ.อ. ศุภกิจ  ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายธวัชชัย  ไทยกรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

                                                      
            (นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ)       (น.ส.วิลาวัลย์ รักพร้า)                   (ว่าง)                                 (ว่าง)
                     หัวหน้าฝ่ายปกครอง                    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                 นิติกรชำนาญการ           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
                                                               
           น.ส.นันท์นภัทร  กรรณิกา           นายจตุพล ฉัตรเงิน             จ.อ.วรวุฒิ ขันทอง        น.ส.อรพรรณ บุญญานุกุล
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
                      
 นายอิทธิพัทร สุภาใจ          นายวินัย โกนมูล             นายกิติพงษ์ สอนธิ         นายเอกชัย กันทาใจ         นายยงยุทธ อูปแปง     นายศุภชัย  บุญเรือน         
     พนักงานขับรถ                พนักงานขับรถ                 พนักงานขับรถ                พนักงานขับรถ               พนักงานดับเพลิง          พนักงานดับเพลิง         

                      
   นายวรภัทร มาตั๋น          น.ส.กัญญา บุญมาทอง น.ส.เขมิกา พิเชฐกุลสัมพันธ์     นางกัลยกร มาตั๋น        น.ส.พิตติภรณ์ บุญมาแก้ว น.ส.กัญญารัตน์ จันตาบุญ
  คนงานทั่วไป (IT)               คนงานทั่วไป                   คนงานทั่วไป                  คนงานทั่วไป                 คนงานทั่วไป                  คนงานทั่วไป 
 
                                                                                             
                                                                                               นางอำนวย กันทะทิพย์    
                                                                                                            ภารโรง