...
...
...
...
...
...

สำนักปลัดเทศบาล

 น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
                                                     
                 นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ        นางณิชนันทน์ ปัญญา        นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์           นายอนุชน ลิ้มภักดี
                     หัวหน้าฝ่ายปกครอง            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ            นิติกร ชำนาญการ          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
                                                                                  
                                         น.ส.วิรดา เพียรพนัสสัก                          ( ว่าง )                             น.ส.พิมพ์วิภา อุทรทา  
                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
                                                           
น.ส.เขมิกา พิเชฐกุลสัมพันธ์       นายกิตติพงษ์ สอนธิ          นายเสกสรร กันทาใจ        นายภาษิกร เรือนกองเงิน     นางอำนวย กันทะทิพย์
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล        พนักงานขับรถยนต์            พนักงานขับรถยนต์                         คนสวน                            ภารโรง
 
                                                            
         นายวรภัทร มาตั๋น            นายสงกรานต์ คำคม             นางกัลยกร มาตั๋น          น.ส.กัญญา บุญมาทอง          น.ส.วิจิตรา แสนสิงห์
             คนงานทั่วไป                     
คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                      คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป
 
                                                   
                         นายดิษย์กร ปาตีคำ              นายอนุยุต ภักดีจิตร               นายยงยุทธ อูปแปง              นายศุภชัย บุญเรือง
                           พนักงานดับเพลิง                   
พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง