...
...
...
...
...
...

สำนักปลัดเทศบาล

 น.ส.กฤติมา ชัยชนันท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
                                                            
                  นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ    นางณิชนันทน์ ปัญญา       นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์                 (ว่าง)                    นางสาววาสนา พลอยแดง
                               หัวหน้าฝ่ายปกครอง                หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                 นิติกรชำนาญการ         นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ     นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ    
  
                                                                                                                    
                                         น.ส.วิรดา เพียรพนัสสัก             น.ส.จิรานันท์ ปายง              ( จ.ส.ท.สุวรรณ มูลละ )             น.ส.พิมพ์วิภา อุทรทา  
                                            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                           
                    น.ส.เขมิกา พิเชฐกุลสัมพันธ์     นายกิตติพงษ์ สอนธิ           นายเสกสรร กันทาใจ        นายภาษิกร เรือนกองเงิน     นางอำนวย กันทะทิพย์
                     ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล        พนักงานขับรถยนต์            พนักงานขับรถยนต์                       คนสวน                            ภารโรง
 
                                                            
                           นายวรภัทร มาตั๋น            นายสงกรานต์ คำคม             นางกัลยกร มาตั๋น          น.ส.กัญญา บุญมาทอง          น.ส.วิจิตรา แสนสิงห์
                               คนงานทั่วไป                     
คนงานทั่วไป                        คนงานทั่วไป                      คนงานทั่วไป                         คนงานทั่วไป
 
                                                   
                                            นายดิษย์กร ปาตีคำ              นายอนุยุต ภักดีจิตร               นายยงยุทธ อูปแปง              นายศุภชัย บุญเรือง
                                              พนักงานดับเพลิง                   
พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง                  พนักงานดับเพลิง