...
...
...
...
...
...

สำนักปลัดเทศบาล


                                                                 

                  นางสาวกฤติมา ชัยชนันท์ 
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                                                              

     นายปฏิพัทธ์ สายประเสริฐ    นางพิญญาพัชญ์ มัฆวาน   นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์      นายอนุชน ลิ้มภักดี 
       หัวหน้าฝ่ายปกครอง      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ      นิติกร ชำนาญการ     นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ