...
...
...
...
...
...

สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า
               พื้นที่ตำบลบ้านแปะได้รับการบริการด้านไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่และมีสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยของ กฟภ.(ฮอด)  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๕
ข้อมูลอื่น ๆ (ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่)

 

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำแจ่ม ไหลมาจากอำเภอแม่แจ่ม  ผ่านทางทิศใต้ของตำบล  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๗ , ๘ , ๙ , ๑๖  โดยใช้ระบบเหมืองฝายในการน้ำน้ำแจ่มมาใช้ประโยชน์และมีฝายน้ำล้น อยู่ที่หมู่ที่ ๙ บ้านวังตวง  ซึ่งน้ำแจ่มนี้มีเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดปี แต่บางปีก็ได้เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย
- ลำน้ำปิง ไหลผ่านตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกของตำบล  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จำนวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ , ๕ , ๖ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๕, ๑๘ โดยมีการนำน้ำปิงมาใช้ประโยชน์ทางเกษตรด้วยวิธีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า  ซึ่งในปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมรุนแรง   
- ลำน้ำแปะ เกิดจากขุนแปะบนดอยอินทนนท์ ไหลผ่านหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์  จำนวน  ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ ,๑๒ , ๑๓ , ๑๔ , ๑๗ เกษตรกรสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอด ทำให้น้ำไม่เพียงพอในการทำการเกษตรได้ตลอดปี
- ลำน้ำสะลาน หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์  จำนวน ๒  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๓, ๔ 
- ลำห้วยห้วยผีเสื้อ, ห้วยขี้เหล็ก, ห้วยกองหมาย, ห้วยน้ำอุ่น, ห้วยปุ๊, ห้วยทะลก, ห้วยลึก, ห้วยยอน, ห้วยกองแลน, ห้วยรินหลวง, ห้วยแม่แปะ ,ห้วยข้าวปวง , ห้วยผักขวง , ห้วยแสง , ห้วยข้าว , ห้วยกองตอง , ห้วยมะเฝือ

 

แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น            

อ่างเก็บน้ำ, เหมือง, ฝาย, โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน, กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  แต่ปริมาณน้ำที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
- อ่างน้ำตามโครงการถ่ายโอน  จำนวน ๒  แห่ง  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑  , และอ่างเก็บน้ำบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑๕
- โครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ปัจจุบันมีจำนวน ๑๐ แห่ง รับโอนมาจากกรมชลประทานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๗  แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ้านสบแปะ, สถานีสูบน้ำบ้านสบแปะ๑, สถานีสูบน้ำบ้านสบแปะ(ฝั่งซ้าย) , สถานีสูบน้ำบ้านห้วยทราย,  สถานีสูบน้ำบ้านวังตวง, สถานีสูบน้ำบ้านท่ากอม่วง  และบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  ต่อมาได้รับโอนเพิ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓  แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำบ้านดงเย็น , สถานีสูบน้ำบ้านม่อนหิน และ

สถานีสูบน้ำบ้านนากบ  และยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่มีความต้องการก่อสร้างเพิ่มเติมได้แก่ บ้านข่วงเปาใต้, บ้านห้วยทราย(สถานที่ ๒)  บ้านบวกห้า, บ้านนากบ(สถานีที่ ๒) และบ้านดงเย็น(สถานีที่ ๒) เป็นต้น

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

               พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของตำบลบ้านแปะ ติดกับอุทยานแห่งชาติออบหลวง  และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติออบหลวง  อยู่ในเขตอยู่ในเขตการปกครองตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก  อำเภอแม่แจ่ม ตำบลหางดง  อำเภอฮอด  ตำบลบ่อหลวงและ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 

แร่ธาตุที่พบในอุทยานแห่งชาติออบหลวง

- แร่เฟลด์สปาร์             พบบริเวณทิศตะวันตกของอำเภอจอมทอง
- แร่ดีบุกทังสเตน           พบทางทิศใต้ของอำเภอแม่แจ่ม ทิศตะวันตกของอำเภอฮอด
- แร่ตะกั่ว สังกะสี          พบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจอมทอง
- แร่หินคาร์บอเนต         พบในเขตอำเภอจอมทอง
- ถ่านหินลิกไนต์            พบบริเวณบ้านบ่อหลวง อำเภอฮอด
แหล่งหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ฟลูออไรท์  เป็นแหล่งหินคุณภาพดีของจังหวัดเชียงใหม่

 
ทรัพยากรสัตว์

            สัตว์ที่พบเห็นในพื้นที่อุทยานออบหลวง คือ เก้ง กวาง หมูป่า กระต่าย ลิง นกชนิดต่างๆกระจ้อน กระเลน สัตว์เลื้อยคลาน เช่น กิ้งก่าหัวแดง งูต่างๆ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เช่น กบหนอง  เขียดตะปาด อึ่งอ่างบ้าน แมลงต่างๆ  ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตตำบลบ้านแปะ  และอีกา บริเวณริมน้ำปิง หมู่ ๘