...
...
...
...
...
...

ข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างองค์กรฝ่ายการเมืองของเทศบาลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งรองนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง คณะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

 

2. สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดและตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร