...
...
...
...
...
...

งานกองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คู่มือประชาชน "การจดทะเบียนพานิชย์" <<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คู่มือประชาชน "การชำระภาษีบำรุงท้องที่" <<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คู่มือประชาชน "การรับชำระภาษีป้าย" <<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คู่มือประชาชน "การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน" <<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คู่มือ "เอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ" <<<

>> ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัด                ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

>> เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ       วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะ         เจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

>>เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.      ๒๕๖๐