...
...
...
...
...
...

บริการขั้นพื้นฐาน

การสาธารณสุข ตำบลบ้านแปะมีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้

-  โรงพยาบาลของรัฐบาล  ใช้บริการโรงพยาบาลอำเภอฮอด และโรงพยาบาลจอมทอง  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพสต.) มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพสต.บ้านท่าข้าม, รพสต.บ้านห้วยทราย, รพสต.บ้านดงเย็น, รพสต.บ้านขุนแปะ และรพสต.บ้านสบแปะ - นากบ

-  ศูนย์ ศสมช.  มีจำนวน 11 หมู่บ้าน

-  หน่วยควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ที่ 10.1.4 (นคม. ) (ศูนย์มาลาเรีย) จำนวน 1 แห่ง

-  ศูนย์บริการและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณวัดข่วงเปาใต้

-  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีทุกหมู่บ้าน 


     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        - สถานีตำรวจชุมชนตำบลบ้านแปะ 1  แห่ง

        - สถานีตำรวจภูธรใกล้เคียง 2 แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอฮอด, สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง

        - หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  1  แห่ง

        - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้านแปะ (ศูนย์ อปพร.)   1 แห่ง

        - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  67  คน


     การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมของตำบลบ้านแปะ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 88 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอจอมทองประมาณ  30 กิโลเมตร 

การคมนาคมจากตัวอำเภอเมืองสู่ตำบลบ้านแปะใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108  การคมนาคมในตำบลบ้านแปะ  การเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ  มีเส้นทางติดต่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข108  และมีเส้นทางคมนาคมลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้านต่างๆ การคมนาคมระหว่าง อำเภอ และจังหวัด  อาศัยรถส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่-ฮอด  ซึ่งออกทุก ๆ 15 นาที และรถโดยสารแบบธรรมดา/ปรับอากาศ  อีก 1 สาย สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน การเดินทางจากตำบลบ้านแปะถึงอำเภอจอมทองใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 ชั่วโมง 


     มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน                3  รุ่น

- ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)   1  รุ่น (หมู่บ้านในเขตพระราชดำริ)  

- หมู่บ้าน อพป.                   1  รุ่น (บ้านแปะ และบ้านขุนแปะ)

- อปพร.                  3   รุ่น มีจำนวน 67 นาย 

- ชุดปฏิบัติการ OTOS                   2  รุ่น มีจำนวน 10 นาย 

- ตำรวจชุมชนประจำตำบล           มี   2  นาย