...
...
...
...
...
...

กองช่าง

นายวิโรจน์  อิ่มใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีระพงษ์ กิติ
วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ
                                                             
   นายกฤษดากรณ์  วรินทร์      นายพงษกรณ์  ธนันชัย      นายเกรียงไกร  จันทศรี           นายวินัย โกนมูล      นายธีรยุทธ ประสาธน์สุวรรณ
       ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ      พนักงานขับรถยนต์                   คนงานทั่วไป
น.ส.ธัญพร กิติ
คนงานทั่วไป
                                              
   นายนิกร อินทะนะ               นายบุญส่ง วันดิถี             นายสมศักดิ์ แขกเสนา       นายสายันต์ จันทร์หลวง        นายนิรันดร์  นันต๊ะเล       นายเด่นพงษ์ วิเจียนจม
     พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                   พนักงานสูบน้ำ                     พนักงานสูบน้ำ                พนักงานสูบน้ำ
 
                                              
นายเกียรติศักดิ์ ยะท่าตุ่ม      นายจักวาล กันทะคำ             นายเสวย ระหาร                นายวิทยา โปร่งตุ้ย            นายธีรยุทธ ทองแหง           นายเฉลิมชัย แดงดง
   พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                      พนักงานสูบน้ำ                    พนักงานสูบน้ำ                   พนักงานสูบน้ำ