...
...
...
...
...
...

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร