...
...
...
...
...
...

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

นายสุรกิต บุญทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ
โทรศัพท์ 082-8905527
 
                                                                                                                                            
                                                                                   นายชัยพร ตากลม                นายวัชรพงษ์ บุญจำนงค์ศุภกิจ ฝั้นชมภู            
                                                                                             รองประธานสภาฯ                      เลขานุการสภาฯ  
                                                                                       โทรศัพท์ 089-5599092        โทรศัพท์ 087-4278613093-9615549

 
                                                        
            นายวุฒิกร  สถิตวนา           นายอุ่นเรือน กิติ             นายสุชาติ ปอโซโร         นายนิพันธ์ แดงปัญญา      นายนิรันดร์ ปันมาคำ         
                สมาชิกสภาฯ                    สมาชิกสภาฯ                     สมาชิกสภาฯ                    สมาชิกสภาฯ                    สมาชิกสภาฯ
            โทร. 087-1812835       โทร. 063-5944214      โทร. 096-7920597       โทร. 097-9735823       โทร. 098-5488649
 
 
                                                          
         นายพันศิริ อินทะมา             นายเฉลิม แสนสี              นายสุวรรณ นันตา            นายชูชาติ วงค์ฮ้อ            นายสายันห์  เต็งนุ      
              สมาชิกสภาฯ                      สมาชิกสภาฯ                     สมาชิกสภาฯ                    สมาชิกสภาฯ                    สมาชิกสภาฯ
          โทร. 080-1341740        โทร. 061-3680052        โทร. 086-1840170       โทร. 097-9388561         โทร. 086-1171009