...
...
...
...
...
...

กองสวัสดิการสังคม

จ.อ.ศุถกิจ ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
                                                                                      
                                                นายเสฎฐา  ไพรคำนาม            น.ส.ศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
                                              นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 
                                             
                                      นายชยพล  สุเมธา           นายวรุณ อุดมโภไคย          น.ส.จารุวรรณ์ เลาคำ
                                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            คนงานทั่วไป                     คนงานทั่วไป