...
...
...
...
...
...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

 

     จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตำบลบ้านแปะ นโยบายผู้บริหาร ทิศทางในการพัฒนาระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตลอดจนปัจจัยและสถานการณ์ในอนาคตที่มีผลต่อการพัฒนา เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานภาครัฐ จึงสามารถกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาตำบลบ้านแปะ ดังนี้

 

“มีศักยภาพด้านการบริหาร  เน้นบริการสาธารณะ  ประชาชนอยู่ดีกินดี  ตามวิถีพอเพียง”


พันธกิจ (Mission)

1.สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

2.ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุนชนให้เป็นที่รู้จัก

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม

5.การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

7.การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


   เป้าประสงค์โดยรวม

 

1.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 

2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก

3.โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธาณูปการมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่างๆ มีทิศทางที่ดีขึ้น

5.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ดูแล

6.การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด เป็นระบบและมีการขยายเครือข่ายการทำงาน

7.มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

8.การบริหารจัดการด้านการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน