...
...
...
...
...
...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. พ.ศ. 2560 .pdf ดาวน์โหลด
2. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 .pdf ดาวน์โหลด