...
...
...
...
...
...

นโยบายการทำงาน

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

 

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ซึ่งได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เมื่อวันที่  2 มิถุนายน  2557  มีดังนี้


1. นโยบายการเมืองการบริหาร

1.1 ส่งเสริมการปกครองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานเทศบาลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

1.2 จัดระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ขอข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งบุคลากรของเทศบาล เพื่อให้การบริการประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา


2. นโยบายด้านการศึกษา

2.1 มุ่งส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กในชุมชนโดยให้มีผู้ดูแลมืออาชีพ

2.2 ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาในเขตเทศบาลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

2.3 อินเตอร์เน็ตฟรีทุกชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน


3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมการสาธารณสุข โดยการให้ประชาชนทุกวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและติดตามดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ

3.2 ดำเนินการจัดการด้านการจัดเก็บ  และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชน

3.3 สร้างความสวยงามของเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูคลองและสถานที่สาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงามเป็นที่พักผ่อนของประชาชน


4. นโยบายด้านสังคม

4.1 ส่งเสริมสวัสดิการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 1 ของเดือนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

4.2 ทำนุบำรุงทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และสนับสนุนให้มีลานกีฬาให้ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนโครงการกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ


5. นโยบายด้านการบริการประชาชน

5.1 พัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลให้มีความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

5.2 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร เสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเทศบาลต่อไป

5.3 บริการ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ในชุมชน


6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึงเพียงพอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

62 ดำเนินการจัดบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูป การให้สะดวกปลอดภัยและทั่วถึงโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน


7. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

7.1 ส่งเสริมและเพิ่มรายได้ของประชาชน ด้วยการประสานความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนในการฝึกพัฒนาอาชีพเสริม ส่งเสริมการดำเนินการผลิตแปรรูป การตลาด ตลอดจนจัดให้มีสถานที่และศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าชุมชน

7.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร


8. นโยบายด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

8.2 ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ต่อวิถีชีวิตอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตอย่างประหยัดนำไปสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืนสอดคล้องตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


9. นโยบายด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีคุณภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.2 พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา