...
...
...
...
...
...
...
...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ.อ.ศุถกิจ ฝั้นชมภู
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางศิรินญาภรณ์ วังใจชิด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
                                                            
                    นายอิทธิพัทธ์ สุภาใจ                นายจักกฤษ คุ้มครอง               นายสนธยา รินแต้ว                  นายเอกชัย กันทาใจ
                        พนักงานขับรถ                         พนักงานขับรถ                        พนักงานขับรถ                         พนักงานขับรถ
 
                                                            
                  นายสุทธิกรณ์ ธนานนท์              นายสิทธิชัย พรมใจ                 นายวัฒนา กันทะคำ             นางสาวจิราภรณ์ อินทะนะ
                      พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                    พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                   พนักงานกู้ชีพกู้ภัย                        คนงานทั่วไป