...
...
...
...
...
...

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570)ซึ่งกำหนดให้ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียงวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีวัฒธนธรรม ไทยที่ดีงามประเทศไทยปลอดทุจิตและประกอบมิชอบ

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดังกล่าว เทศบาลตําบลบ้านแปะ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรประจำปี พ.ศ.2566 โดยดำเนินงามตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน โดยให้ความสำคัญใน เรื่องของการนำไปสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ยึดหลักการภารกิจและการมีส่วนร่วม รวมถึงเพิ่มการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ โดยจะใช้ 3 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ได้แก่

(1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

(2) การพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและการ

ส่งเสริมคุณธรรม

(3) การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมคุณธรรม


ดาวน์โหลดเอกสาร>>>> แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมเทศบาลตำบลบ้านแปะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<<<