...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางหนังสือ ส.ถ. ที่ มท 0808.2/ว 1911 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ประกอบกับหนังสือ ที่ กค0433.4/ว568 ลงวันที่ 30 พ.ย.63

เทศบาลตำบลบ้านแปะได้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ ส.ถ. ที่ มท 0808.2/ว 1911 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผล/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ประชาชนทราบ

                                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

       1. ดือน ตุลาคม 2563

       2. เดือน พฤศจิกายน 2563

       3. เดือน ธันวาคม 2563

       4. เดือน มกราคม 2564

       5. เดือน กุมภาพันธ์ 2564

       6. ดือน มีนาคม 2564

       7. เดือน เมษายน 2564

       8. เดือน พฤษภาคม 2564

       9. เดือน มิถุนายน 2564

      10. เดือน กรกฎาคม 2564

      11. ดือน สิงหาคม 2564

      12. เดือน กันยายน 2564