รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การส่งเสริมความโปร่งใส » ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บุุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่่องร้องเรียนเกี่่ยวกับ การทุุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้้าหน้าที่่ของหน่่วยงานผ่่านทาง ช่่องทางออนไลน์ของหน่่วยงาน