...
...
...
...
...
...

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บุุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่่องร้องเรียนเกี่่ยวกับ การทุุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้้าหน้าที่่ของหน่่วยงานผ่่านทาง ช่่องทางออนไลน์ของหน่่วยงาน