...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางหนังสือ ส.ถ. ที่ มท 0808.2/ว 1911 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

เทศบาลตำบลบ้านแปะได้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือ ส.ถ. ที่ มท 0808.2/ว 1911 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2548 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผล/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประชาชนทราบ

 

                                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 

       1. ดือน ตุลาคม 2562

       2. เดือน พฤศจิกายน 2562

       3. เดือน ธันวาคม 2562

       4. เดือน มกราคม 2563

       5. เดือน กุมภาพันธ์ 2563

       6. เดือน มีนาคม 2563

       7. เดือน เมษายน 2563

       8. เดือน พฤษภาคม 2563

       9. เดือน มิถุนายน 2563

      10. เดือน กรกฎาคม 2563

      11. ดือน สิงหาคม 2563

      12. เดือน กันยายน 2563