...
...
...
...
...
...

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ผ่านการประเมิน ITA 2566 ด้วยระดับผลการประเมิน คะแนน 95.96 อยู่ในเกณฑ์ : ผ่านดี ✅✅