...
...
...
...
...
...

มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่น