...
...
...
...
...
...

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

1-รัฐธรรมนูญ-2560.pdf

2-พรบ-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-2534

3-พรบ-เทศบาล-รวม-ปี-62

4-พรบ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท.

5.การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในก

6.กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ-จ่าย เงินประจำ

7.คุ๋มืออปพร

8.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

9.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมารรายจ่ายประปี

10.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

11.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ

12.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน

13.ระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์

14.ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

15.รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณ

16.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ 

17.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชกา

18.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่าย

19.หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา

20.เอกสารเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย