...
...
...
...
...
...

ข้อกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

เอกสารดาวน์โหลด >>>รัฐธรรมนูญ 2560<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>พรบ-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-2534<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>พรบ-เทศบาล-รวม-ปี-62<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>พรบ-กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่-อปท-2542<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยกรณีติดเชื้อโควิด19<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ-จ่าย เงินประจำปีงบประมาณของ อปท.<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>คู่มืออปพร<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของอปท.<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของอปท.<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่อปท.อาจช่วยได้ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม)<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>เอกสารเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณฯ<<<