...
...
...
...
...
...

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567