...
...
...
...
...
...

โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ครั้งที่1 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมคณะทำงาน ร่วมลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำทบทวน เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ครั้งที่1 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมประจำหมู่บ้าน