...
...
...
...
...
...

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบ้านแปะ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ <<<<