...
...
...
...
...
...

มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเเละข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน