...
...
...
...
...
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1