...
...
...
...
...
...

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง