...
...
...
...
...
...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.34-042 สายทางบ้านโฮ่งมะค่า (สายที่ 3) หมู่ที่ 16 บ้านโฮ่งมะค่า ตำบลบ้านแปะ กว้าง 5.5 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,354 ตารางเมตร ด้วยวิธีป

ดาวน์โหลดเอกสาร  1.ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง

                        2.ประกาศระกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ E1/2566

                                 วันที่ประกาศ  18/10/2565  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่  18/10/2565  ถึงวันที่   25/10/2565  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                                 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26/10/2565   ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                                       3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  วันที่ประกาศ  xx/xx/2565

                                       4.สัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ลงนาม xx/xx/2565   สาระสำคัญของสัญญา

 

                                       5.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสาร/ผู้ยื่นเอกสาร/ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค/การเสนอราคา) วันที่รายงาน xx/xx/2565