...
...
...
...
...
...

เทศบาลำตลบ้านแปะประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลำตลบ้านแปะประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจั จัดซื้ ซื้อจั จัดจ้ จ้างประจำ จำ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงชม.๒๐๒๖ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข๑๐๘- บ้ บ้านข่วงเปาใต้หมู่ที่  ๖บ้ บ้านข่วงเปาใต้ช่วงที่ ที่ ๔ ตำบลบ้านแปะ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ.๓๔-๐๔๒ สายทางบ้านโฮ่งมะค่า (สายที่ ๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านโฮ่งมะค่า ตำบลบ้านแปะ กว้าง ๕.๕ เมตรยาว ๔๒๘ เมตร หนา ๐.๐๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๓๕๔ ตารางเมตร