...
...
...
...
...
...

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงเย็น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง