...
...
...
...
...
...

แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษายานพาหนะ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ