...
...
...
...
...
...

การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ