...
...
...
...
...
...

คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านแปะ