รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน » มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแปะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 4. มาตรการป้องกันการรับสินบน 5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 7. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 8. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล จึงขอจัดทำและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวโหลด------------มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข่าวสารเทศบาล
News
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ ...
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประ ...
11 | 20 เมษายน 2565