...
...
...
...
...
...

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2. มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแปะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 3. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 4. มาตรการป้องกันการรับสินบน 5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 7. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 8. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล จึงขอจัดทำและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน