...
...
...
...
...
...

การนำผลการประเมินไปดำเนินการรปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565