...
...
...
...
...
...

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิงปลูกสร้างและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้เจ้าของ /ผู้ครอบครอง /ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบ้านแปะ ได้ตรวจสอบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้