รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านแปะ

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า เทศบาลตำบลบ้านแปะ จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสำคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแปะทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

เอกสารดาวน์โหลด >>>นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านแปะ<<<

ข่าวสารเทศบาล
News
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง ...
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้าง ...
91 | 28 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>http://www.lampang.tu.ac.th ...
86 | 14 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง กา ...
เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ...
55 | 26 พฤศจิกายน 2563