...
...
...
...
...
...

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร