รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) » การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลพื้นฐาน

    01    

โครงสร้าง                                                                                       

    02    

ข้อมูลผู้บริหาร                                                                                                                                        

    03    

อำนาจหน้าที่                                                                                                                                          

   04  

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                     

    05    

ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                                                    

    06    

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                               

      การประชาสัมพันธ์

    07    

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                 

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

    08    

Q&A                                                                                                                                                       

-แบบฟอร์มการติดต่อ

-กระดานสนทนา

    09    

Social Network                                                                                                                                     

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

    การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ,เพิ่มเติม        

   011   

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน                                                              

   012   

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562                                                                                                 

    การปฏิบัติงาน

013

คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน          

    การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                 

   015   

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                                                                                                 

   016   

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                              

   01ึ7   

E-Service                                                                                                                                           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

    แผนการใช้จส่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี            

   019   

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส1,ไตรมาส2)                

   020   

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                                                              

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 021 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                         

   022   

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                 

   023   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                                                                          

   024   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี                                                                            

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล            

   026   

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                        

   027   

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >บรรจุแต่งตั้ง< >ประเมิน<                                        

   028   

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี                                                                      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 029 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                           

  030  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                       

   031   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                                                                                      

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 032 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                 

  033  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสวนร่วม                                                                        

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 034 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                      

  035  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >ประชาคม, >ประชุมประจำเดือน                                     

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 036 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                    

  037  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                         

  038  

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร >ประมวลจริยธรรม, >ประชุมประจำเดือน                     

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 039 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี                                    

  040  

รายงานการกำกับติกตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       

  041  

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 042 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

   043   

การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน