...
...
...
...
...
...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลพื้นฐาน

    01    

โครงสร้าง                                                                                       

    02    

ข้อมูลผู้บริหาร                                                                                                                                        

    03    

อำนาจหน้าที่                                                                                                                                          

   04  

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                     

    05    

ข้อมูลการติดต่อ                                                                                                                                    

    06    

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                               

      การประชาสัมพันธ์

    07    

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                 

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

    08    

Q&A                                                                                                                                                       

-แบบฟอร์มการติดต่อ

-กระดานสนทนา

    09    

Social Network                                                                                                                                     

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

    การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี 2563 ,เพิ่มเติม        

   011   

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน                                                              

   012   

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562                                                                                                 

    การปฏิบัติงาน

013

คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน          

    การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                 

   015   

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                                                                                                 

   016   

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                                              

   01ึ7   

E-Service                                                                                                                                           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

    แผนการใช้จส่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี            

   019   

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส1,ไตรมาส2)                

   020   

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                                                              

    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 021 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                         

   022   

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                 

   023   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                                                                          

   024   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี                                                                            

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล            

   026   

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                        

   027   

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                

   028   

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี                                                                      

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 029 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                           

  030  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                                       

   031   

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                                                                                      

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 032 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                 

  033  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีสวนร่วม                                                                        

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 034 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                      

  035  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร >ประชาคม, >ประชุมประจำเดือน                                     

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 036 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                    

  037  

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                         

  038  

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร >ประมวลจริยธรรม, >ประชุมประจำเดือน                     

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 039 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี                                    

 

  040  

รายงานการกำกับติกตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       

  041 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ,รอบ 12เดือน           

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

    มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 042 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

   043   

การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน