...
...
...
...
...
...

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวน์โหลด >>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล(วางแผน,สรรหา,พัฒนา,คุณภาพ,ประเมิน,ส่งเสริม)<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล(บรรจุแต่งตั้ง,ประเมิน)<<<

เอกสารดาวน์โหลด >>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี<<<