...
...
...
...
...
...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

                       >>> เอกสารดาวน์โหลด <<<

>>>ประกาศเทศบาลเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>ประกาศเทศบาลเรื่อง กำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>>>ขั้นตอนการจัดการเรื่องขอความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านแปะ

>กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง

>กรณีขอความช่วยเหลือผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบสารสนเทศ

>>>แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน

>กรณีผู้ขอความช่วยเหลือมาด้วยตนเอง

>กรณีขอความช่วยเหลือผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือระบบสารสนเทศ

>>>รายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านแปะ