...
...
...
...
...
...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
        (๑) กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่
        (๒) ยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ 
        (๓) ตรวจสอบข้อมูลตามคำขอ 
        (๔) จัดเตรียมข้อมูลให้ตามคำขอต่อเจ้าหน้าที่ 
        (๕) ชำระค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านแปะ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.. ๒๕๕๘
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแปะ
ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และ ๙ ของเทศบาลตำบลบ้านแปะ
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านแปะ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านแปะ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลบ้านแปะ