...
...
...
...
...
...

ประชาสัมพันธ์รายงานผล/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านแปะได้ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับ การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน เป็นธรรม และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผล/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้ประชาชนทราบ

       

                                                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

       1. ดือน ตุลาคม 2561

      2. เดือน พฤศจิกายน 2561

      3. เดือน ธันวาคม 2561

      4. เดือน มกราคม 2562

      5. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

      6. เดือน มีนาคม 2562

     7. เดือน เมษายน 2562

     8. เดือน พฤษภาคม 2562

     9. เดือน มิถุนายน 2562

    10. เดือน กรกฎาคม 2562

    11. ดือน สิงหาคม 2562

    12. เดือน กันยายน 2562

 

                                              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

       1. เดือน ตุลาคม 2560

      2. เดือน พฤศจิกายน 2560

      3. เดือน ธันวาคม 2560

      4. เดือน มกราคม 2561

      5. เดือน กุมภาพันธ์ 2561

      6. เดือน มีนาคม 2561

     7. เดือน เมษายน 2561

     8. เดือน พฤษภาคม 2561

     9. เดือน มิถุนายน 2561

    10. เดือน กรกฎาคม 2561

    11. เดือน สิงหาคม 2561

    12. เดือน กันยายน 2561

สัญญาปีงบประมาณ 2561

 

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

 

เลขที่ 1/2561

 

สัญญาจ้างทำของ

 เลขที่ 1/2561

สัญญาจ้าง

1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 5/2561 6/2561
7/2561 8/2561 9/2561 10/2561 11/2561 12/2561
13/2561 14/2561 15/2561 16/2561 17/2561 18/2561
19/2561 20/2561 21/2561 22/2561 23/2561 24/2561
25/2561 26/2561 27/2561 28/2561 29/2561 30/2561
31/2561 32/2561 33/2561 34/2561 35/2561,แนบ 36/2561
37/2561 38/2561 39/2561 40/2561 41/2561 42/2561
43/2561 44/2561 45/2561 46/2561,แนบ 47/2561 48/2561
49/2561,แนบ 50/2561 51/2561 52/2561 53/2561 54/2561
55/2561 56/2561 57/2561 58/2561 59/2561 60/2561
61/2561 62/2561 63/2561 64/2561 65/2561 66/2561
67/2561          

 

                                                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

       1. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8

       2. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5

       3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12

       4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14

       5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ บ้านแม่จร หมู่ที่ 20

       6. โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ หมู่ที่ 8

       7. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้ายรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

       1. เดือน ตุลาคม 2559

       2. เดือน พฤศจิกายน 2559

       3. เดือน ธันวาคม 2559

       4. เดือน มกราคม 2560

       5. เดือน กุมภาพันธ์ 2560