...
...
...
...
...
...

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านแปะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

:) ประกาศแผน 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

:) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

:) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)

:) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

:) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

 

*************************************************************************************************************************************************************************

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

:) ประกาศแผน และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

:) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

:) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

:) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2560)

:) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

:) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)