รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
YsuxTi pvzkzsmycoix, [url=http://ukdfrhlxatwt.com/]ukdfrhlxatwt[/url], [link=http://pkexsdwyauxl.com/]pkexsdwyauxl[/link], http://illeiraxlqti.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » แผนจัดหาพัสดุ แผนฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผล » แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผล

แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผล

เทศบาลตำบลบ้านแปะได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผล ตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักบริหาราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนการคลังท้องถิ่น กรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการจัดหาพัสดุ

   ประกาศ

    ►แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 

    ►แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)(ปรับครั้งที่1)

    ►แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)(ปรับครั้งที่2)

    ►แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)(ปรับครั้งที่3)

   แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (งบประมาณ 2560-2562) (ผด.4) 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

     ►แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (ปรับครั้งที่ 1)

    ►แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (ปรับครั้งที่ 2)

    ►แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (ปรับครั้งที่ 3)

การรายงานผล

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)

          ♦ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

          งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

          ♦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)

          ♦ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

          ♦ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนการจัดหาพัสดุ

   แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 

   แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 1)

   แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 2)

   แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 3)

   แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (งบประมาณ 2559-2561) (ผด.4) 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)

   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (ปรับแผนครั้งที่ 1)

การรายงานผล

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)

          ♦ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

          ♦ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

          ♦ งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)

          ♦ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

          ♦ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)