...
...
...
...
...
...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ร่วมส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนการใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน