...
...
...
...
...
...

งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ผ่านเข้ารอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภททั่วไป และได้ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินเชิงลึกสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน “โครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโยชน์อย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มท่องเที่ยว โดยชุมชน ห้วย รักษ์ ฮัก แปะ” ในวันนี้ (วันที่ 28 มิถุนายน 2566) คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านแปะ เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) ซึ่งคณะกรรมการจะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินต่อไป นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศบาลมนตรีตำบลบ้านแปะ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบูรณาการส่งเสริม และสนับสนุนให้การส่งโครงการ ฯ ดังกล่าวเข้ามาถึงในรอบสุดท้าย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแปะ ต่อไป